Zen temple gardens in Kyoto, 1997 and 1999.
 
© 1998-2000 Margo Weinstein
 
 
Gardens of Japan
Saiho-ji #1
Daitoku-ji #1
Saiho-ji #6
Shisen-do #1
Tofuku-ji
Zuiho-in #2