Ποιος είπε ότι οι μεταφραστές δεν μπορούν να παίζουν;

Crossword

Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
      1   2           3      
                    
4                5      6    
              7        
    8                  
                    
  9                    
                    
10       11                 
                    
     12                 
                    
  13                   14   
                15      
            16          
17            18            
                    
 19                     
                    
20                21